SISÄINEN VIESTINTÄ

Mikä on sisäisen viestinnän tarkoitus?

Sisäisestä viestinnästä puhuttaessa ei ole kysymys pelkästään tiedon jakamisesta työntekijöiden tai tiimin jäsenten välillä. Oikein hoidettu sisäinen viestintä motivoi kaikkia puhaltamaan yhteen hiileen organisaation tyypistä riippumatta. Sisäistä viestintää pitäisi käyttää niin, että se herättää työntekijöissä omistautumisen tunnetta ja saa kaikkia yrittämään parhaansa.

Tämä heijastuu organisaatiossa parantuneena tehokkuutena ja työilmapiirinä, jotka johtavat paremman lopputuloksen kautta parempaan asiakastyytyväisyyteen.

Sisäistä viestintää ei pidä vähätellä missään organisaatiossa, joka asettaa itselleen selkeitä tavoitteita menestykseen. Konseptina se ei kuitenkaan ole monimutkainen prosessi. Pääasia on, että siihen käytetään oikeita ja kattavia työkaluja niin, että tiedon eteneminen ja ohjeistuksen selkeys toimii sekä johdon, että kaikkien työntekijöiden kohdalla.

SEOSEON Digitoimiston sivustolta voit ottaa ilmaiseksi käyttöön valmiin monday.com templaten sisäiseen viestintään. Alla näet kuvan templatesta, mutta muista, että monday.com on kokonaisuudessaan suunniteltu organisaation sisäistä viestintää ja läpinäkyvyyttä tehostamaan.

Sisäisen viestinnän monday.com template
monday.com logo gif

Tuhannet yritykset valitsevat monday.comin sisäiseen viestintään

Kokeile monday.comia ilmaiseksi

Sisäinen viestintä parantaa työtyytyväisyyttä

Sisäisen viestinnän toimiessa jouhevasti, se parantaa koko organisaation työmotivaatiota. Monille oman yrityksen tavoitteet tai kokonaisvaltainen toimintaperiaate (MO, tai modus operandi) voi olla hyvinkin vierasta, koska varsinkin isompien organisaatioiden toimintaa on hankala hahmottaa omalta toimipisteeltä. Kun jokaisen omaan työhön vaikuttavan osaston toiminnan pystyy visualisoimaan selkeästi, se parantaa työtyytyväisyyttä ja näkyy parantuneena tehokkuutena. Tyytyväinen työntekijä sitoutuu työhönsä, joka on terveellisempää koko organisaatiolle.

Seuraavassa osiossa me kaivaudumme syvemmälle sisäisen viestinnän ongelmiin ja tarjoamme ratkaisuja, jotka parantavat tiimisi toimintaa tulevaisuudessa:

Sisäinen viestintä parantaa tiimisi toimintaa

Onko sinulla ongelmia ryhmäkommunikoinnissa? Et ole ainoa. Yhteistyö ja kommunikointi ovat elintärkeitä taitoja nykypäivänä työympäristössä selviämiseen. Mutta siitä huolimatta esimerkiksi Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimuksien mukaan 70% työntekijöistä on sitä mieltä, että heidän sitoutumisensa ei tunnu olevansa sillä tasolla, mihin heillä olisi potentiaalia.

Sisäisen viestinnän puutteella voi olla erittäin negatiivinen vaikutus ryhmän ja yrityksen toimintaan.

1. Luo tunne vastuusta ja omistajuudesta

Kuinka usein sinusta on tuntunut siltä, että tiimilläsi on hankaluuksia ymmärtää tehtäviä ja aikatauluja? Tämä ongelma ei ole harvinainen. Tutkimuksien mukaan 46% työntekijöistä tunnustaa, että he harvemmin lähtevät palaverista täysin tietoisina siitä, mikä heidän toimeksiantonsa oikeastaan onkaan, keiden kanssa heidän olisi tarkoitus työskennellä tai mihin mennessä heidän toimeksiantonsa pitäisi olla tehtynä. Tämä johtaa sekavuuteen, väärinymmärrykseen ja keskeneräisiin tehtäviin. Jotta voisimme ehkäistä ja estää tämän tapahtumista tulevaisuudessa, me suosittelemme, että esitätte tiimin tehtävät visuaalisesti. Kun teette tehtäväjaon, pidätte huolen siitä, että jokaiselle tehtävälle on osoitettu vastuuhenkilö ja annatte selkeän aikamääreen niille.

Tällainen organisointitapa antaa tiimillesi tunteen vastuusta ja siitä, että heidän tehtävänsä on todellakin heidän oma projektinsa. Tämä auttaa heitä priorisoimaan tehtävänsä ja työskentelemään sen ansiosta tehokkaammin. Sen seurauksena jokainen tiimin jäsen myös tietää, mihin tehtäviin jokainen työtoveri on osoitettu ja tämä luo loistavan alustan selkeälle sisäiselle viestinnälle.

tehtävien jakaminen tiimin jäsenille
monday.com logo gif

Testaa mondayta sisäiseen viestintään täysin ilmaiseiseksi!

Kokeile 14 päivää ilmaiseksi

2. Tehkää töitä ryhmänä, eikä yksilöinä

Jotta kaikki saisivat tehtävänsä suoritettua menestyksellä, tiimin pitää puhaltaa yhteen hiileen. Kuten tiedämme, jos tiimin sisäinen viestintä ei toimi, se voi johtaa ongelmiin yhteistyössä ja aiheuttaa väärinymmärryksiä ja ikäviä tilanteita. Loistava ratkaisu sisäisen viestinnän ylläpitoon on tehdä se yhdellä alustalla. Sellaisella, jonka kautta vastuunjako, tehtävien etenemisen tarkastelu ja viestintä on sujuvaa.

monday aikajananäkymä kannettavassa
monday.com logo gif

monday.com on organisaation sisäiseen viestintään luotu työkalu

Ei vaadi maksutietoja.

3. Läpinäkyvyys luo työmotivaatiota

Eikö olisi mahtavaa, jos kollegasi ymmärtäisivät työsi ja sen arvon? Nähtävästi todellisuudessa moni ei ymmärrä; jopa kolmannes työntekijöistä on sitä mieltä, että heiltä puuttuu avoimen sisäisen viestinnän tunne, joka vaikuttaa heidän työmoraaliinsa ja aloitteellisuuteensa negatiivisesti.

Läpinäkyvä ja selkeä työkalu tiimityöskentelyyn ja sisäiseen viestintään ehkäisee näitä negatiivisia tunteita. Kun jokaisen työntekijän tehtäviä ja progressiota tarkastellaan, niin voimme luoda paremman työympäristön, jossa työntekijät voivat tuntea olevansa osana isompaa kokonaisuutta. Tällöin he ymmärtävät miten jokainen suoritettu tehtävä auttaa koko tiimiä saavuttamaan tavoitteensa.

monday.com logo gif

Vie tiimisi sisäinen viestintä uudelle tasolle!

Kokeile mondayta ilman maksutietoja

4. Kohdatkaa vaikeudet yhdessä​

Suurin vaikeus päivittäisessä työssämme on etenemättömyyden tunne. Nämä ovat tehtäviä tai ongelmia, joita olet yrittänyt selvittää kaikin tavoin onnistumatta. Jokainen tällainen jumiin jäänyt tehtävät vaikuttaa myöhästyttävästi koko tiimin tavoitteisiin jopa siihen asti, että koko tiimin toiminta hidastuu. Hyvä sisäinen viestintä näissä tehtävissä auttaa teitä kohtaamaan ongelmatilanteet ryhmänä; tarjotkaa ratkaisuehdotuksia ja lähestykää ongelmia muista näkökulmista. Kun kaikki tehtävät ovat organisoituna yhdessä keskitetyssä tilassa, niin tiimin jäsenet ovat rohkeampia auttamaan toisiaan ongelmissa ja saavuttamaan kaikki tavoitteet ajoissa.

keskustelua pulsessa
monday.com logo gif

Jatkakaa yhdessä eteenpäin monday.comin avulla!

Toimivalla työkalulla viestintä on helppoa!

5. Olkaa iloisia onnistumisesta

Jopa silloin, kun työt etenevät hyvin, tiimi jäsenet eivät sisäisen viestinnän puutteesta johtuen välttämättä osaa samastua toisiinsa näissä tilanteissa. Tällaiset tunteet ovat hyvin yleisiä työympäristöissä, jotka eivät sisäisessä viestinnässä muista myös juhlia onnistumista. Me uskomme siihen, että tiimin toimiva sisäinen viestintä tarkoittaa kovaa työskentelyä työntekijöiden kesken, mutta myös hyvin tehdyn työn arvostamista. Tämän vaiheen tulisi sisältää koko työtiimin ja se motivoi kaikkia jatkamaan kovaa työskentelyä tulevaisuudessakin.

Sisäistä viestintää kehitetään jatkuvasti

Yrityksien sisäinen viestintä on sellainen alue, jota pyritään kehittämään jatkuvasti eteenpäin ja tarjoamaan jokaisen eri organisaatiotyypin käyttöön sopivaksi mukautusominaisuuksien avulla. Perinteset intraportaalit ovat myös alkaaneet muuttumaan enemmän aktiivisiksi sosiaalisiksi boardeiksi vanhempien sähköpostipohjaisten järjestelmien sijasta. Yrityksien tehokkuutta pyritään parantamaan aktiivisella palaveriaikataululla, mutta ne taas usein hairahduttavat työntekijät pois töistä sen sijaan, että heidän välillään voisi olla aktiivisesti taustalla vaikuttavat kommunikaatioväline.

Nykypäivän työyhteisöissä ollaan ymmärretty sujuvan sisäisen viestinnän tärkeys, jossa on helppoa ja yksinkertaista ylläpitää kommunikaatiokanavia ylimmän johdon ja ruohonjuuritason työntekijänkin välillä.

monday.com logo gif

Kyllä, monday.com sopii kaikille!

Ottakaa koko organisaation sisäinen viestintä haltuun mondayn avulla!

monday.com working done